Při příležitosti Svátků města byla v Olomouci v sobotu otevřena nová expozice: „Rudolf Jan: Příběh muže, jehož srdce bilo pro Olomouc.“

« zpět na seznam novinek

3. 6. 2019

Při příležitosti Svátků města byla v Olomouci v sobotu otevřena nová expozice: „Rudolf Jan: Příběh muže, jehož srdce bilo pro Olomouc.“

Od 1. června hostí Výstaviště Flora Olomouc v prostorách historické oranžérie ve Smetanových sadech výstavu určenou všem olomouckým patriotům, milovníkům historie a nevšedních lidských příběhů. Věnována je osobě třetího olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana (1788–1831), od jehož zvolení do čela místní arcidiecéze uplynulo koncem letošního března 200 let. Expozice se snaží přiblížit jeho osobnost a působení nejen připomenutím oficiálních aktivit a zásluh, jimiž se výrazně vepsal do dějin města a celého regionu, ale také bližším pohledem na jeho soukromí, dynastické a sourozenecké vazby, vztah k přátelům a spolupracovníkům, názory na domácí a světové dění dané doby, nebo chápání závazku příslušnosti a loajality k panovnickému rodu.

Výstava je rozdělena do několika částí, které na sebe navzájem navazují a v rámci prostupující časové osy se i doplňují. Každá přitom akcentuje jiné hlavní téma nebo důležité období arcibiskupova života. V tomto ohledu je preciznost a vysoká úroveň zpracování předkládaných informací zásluhou erudovaných přispěvovatelů. Svými autorskými pojednáními k danému tématu se do výstavního projektu zapojili zástupci Magistrátu města Olomouce, Univerzity Palackého v Olomouci, Arcibiskupského kněžského semináře Olomouc, Výstaviště Flory Olomouc a.s., dále historici města Kroměříže věnující se působení Knížecí arcibiskupské gardy a vedoucí archivu Vítkovic a.s. (jmenný seznam uveden dále). Jejich příspěvky podtrhují symbolické poslání expozice coby společného projektu města Olomouce, Olomouckého kraje a významných institucí a organizací reflektujících přínos svého zakladatele a/nebo podporovatele Rudolfa Jana.

Nad výstavou převzali záštitu: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, pan Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouce a pan Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje. Jmenovaní jsou také členy Čestného výboru jubilejního roku Rudolfa Jana 2019.

Snahou kurátorů – Jindřicha Forejta a Josefa Kořenka – bylo poutavou a přehlednou formou zpracovat jak samotný životní příběh „královského prince pěti zemí“ (tak býval Rudolf Jan také označován), tak i základní kontext společenských, náboženských a kulturních dobových reálií, do kterých byl zasazen. Důležité je zde zprostředkování autentického svědectví, jež podávají deníkové zápisy a výpovědí současníků Rudolfa Jana, ale i jeho vlastní poznámky a osobní  korespondence.  Některé  údaje z arcibiskupova života jsou prezentovány vůbec poprvé (včetně objasnění tradované chyby v udávání místa jeho narození). Výjimečná je prezentace rodokmenů habsburského a habsbursko-lotrinského rodu ve znamení dějinné kontinuity od 17. století do současnosti. V jejich rámci jsou nastíněny alespoň některé z podstatných příbuzenských vazeb. V realizaci expozice byl přitom dodržen prvotní požadavek tvůrců – dát důraz na kvalitu informací (ve smyslu zpracování a objasnění pečlivě provedeného výběru) před kvantitou.

Výstava se snaží být ve svém výkladu srozumitelná. Lze tak pochopit potíže malého Rudolfa Jana, který se jako nejmladší z 16 sourozenců jen obtížně prosazoval vůči starším bratrům. Vyvstávají zde tak „obrazy“ citlivého chlapce, jehož ve čtyřech letech zasáhla náhlá smrt obou rodičů... mladíka těžce zkoušeného nápory epilepsie…i nadaného klavíristy a skladatele, který si do notových záznamů ve chvílích čekání na inspiraci s oblibou kreslil drobné karikatury členů zámeckého personálu nebo dokonce pracovníků kurie… Opominuto nezůstalo ani působení Rudolfa Jana coby arcibiskupa a kardinála v rámci různých částí arcidiecéze, a bližší poznání jeho koníčků a zálib.

Výstava během svého trvání změní celkem třikrát svou vizuální podobu:

I. etapa

Den otevření expozice – tj. 1. červen (Mezinárodní den dětí) – a celý následující týden bude výstava koncipována zejména pro nejmenší návštěvníky. U vstupu je bude „vítat“ mohutný gardista Knížecí arcibiskupské gardy z Kroměříže (zachycený na vzácné dobové fotografii). Dominantou expozice pak budou prostorově výrazná barevná vyobrazení (zvětšeniny portrétů) knížete-arcibiskupa Rudolfa Jana z různých období jeho života. Malí návštěvníci a jejich rodiče či prarodiče si budou moci také prohlédnout uniformu velitele arcibiskupské gardy, zaposlouchat se do skladeb Rudolfa Jana, zorientovat se v rodokmenu představujícím 12 generací (téměř) jednoho rodu nebo najít Olomouc (či jiné město / místo) na historické mapě olomoucké arcidiecéze z 18. století. Pokud se děti budou chtít zapojit do výtvarné soutěže s názvem „Rudolf Jan mýma očima….“, pak je jim na pracovním stole ve výstavě k dispozici vše potřebné…

II. etapa

Od 11. června do 23. července a od 27. července do skončení výstavy – výstava se svým uspořádáním promění v „procházku“ životním příběhem Rudolfa Jana. Chybět nebudou rodinné portréty (s příslušným objasněním „kdo je kdo“), informace o tom, jak vypadalo dětství a dospívání na císařském dvoře, popsána bude arcibiskupská volba 24. března 1819, další části expozice se budou věnovat vztahu Rudolfa Jana k Olomouci, Kroměříži, Opavě, Velehradu a Vítkovicím, velkému příběhu obnovení univerzity v Olomouci, a také lásce ke knihám, hudbě a zahradničení …zájemci si nadto budou moci na zvláštních panelech prohlédnout také karikatury malované arcibiskupovou vlastní rukou.
Tato část výstavy nabídne zájemcům možnost večerních prohlídek výstavy v doprovodu kurátora Jindřicha Forejta.

III. etapa

 23. července (tj. v den 188. výročí úmrtí knížete-arcibiskupa Rudolfa Jana) bude do slavnostně vyzdobené expozice zavěšena replika kardinálského klobouku. Při odpolední přednášce budou objasněny symbolické odznaky úřadu „prince církve“ a jejich historický vývoj.


Expozice s názvem „Rudolf Jan: Příběh muže, jehož srdce bilo pro Olomouc“ je součástí celoročního jubilejního programu reflektujícího ustanovení 57. následovníka sv. Metoděje do čela olomoucké arcidiecéze před dvěma staletími. Současně také navazuje na dva jiné projekty zmiňovaného výročí, jež byly představeny v uplynulých dnech – a sice:

1) Výstavu „Rudolf Jan – zodpovědný správce arcidiecéze“ (se zvláštní sekcí: „Rudolf Jan a katedrála“), která je instalována v kryptě Katedrály sv. Václava a zahájena byla v rámci programu letošního ročníku Noci kostelů.

2) Tematicky zaměřené procházky centrem města Olomouce: „Po stopách Rudolfa Jana“ přibližující zájemcům historii, symboliku a význam některých předních památek Olomouce ve vztahu k jedné z jejích nejvýraznějších postav. Tento projekt byl zpracován pro město Olomouc.

Každý ze tří výše zmíněných a samostatně realizovaných projektů přináší specifický pohled na osobnost Rudolfa Jana, jeho význam a odkaz:

  • Výstava „Rudolf Jan – zodpovědný správce arcidiecéze“ ho představuje jako člověka víry, kněze, teologa, církevního hodnostáře a politika.
  • V rámci expozice „Rudolf Jan: Příběh muže, jehož srdce bilo pro Olomouc“ ho lze poznat jako jedince se všemi jeho kladnými a zápornými vlastnostmi, během života těžce zkoušeného a současně nadaného a talent vděčně rozvíjejícího.
  • Procházky „Po stopách Rudolfa Jana“ pak připomínají budovatele a vizionáře, který v Olomouci zanechal viditelnou i symbolickou stopu…a zejména zde nechal uložit své srdce.

Expozice „Rudolf Jan: Příběh muže, jehož srdce bilo pro Olomouc“ je umístěna v působivém prostředí historické oranžerie Výstaviště Flora Olomouc a.s., která také patří k širšímu „odkazu“ knížete-arcibiskupa Rudolfa Jana. Byl to totiž právě on, kdo inicioval vznik olomouckých městských parků. Na jeho počest tak byla hlavní alej ve Smetanových sadech pojmenována „Rudolfova“.

Prostředí zahrad, parkových zákoutí a promenád pro něho bylo vítaným útočištěm ve chvílích oddechu pro načerpání sil a energie. Autoři výstavního projektu věří, že stejnou radost přinese procházka do oranžérie a zhlédnutí výstavy, všem zájemcům.

Ke stažení