Jubilejní rok 2019

Počátek projektu jubilejního roku

Důstojné připomenutí 200. výročí ustanovení třetího olomouckého arcibiskupa v roce 2019 vzešla z iniciativy dvou milovníků historie. Oba spojuje snaha přiblížit široké veřejnosti výrazné postavy našich dějin připomenutím autentického svědectví jejich životních příběhů. Důraz přitom kladou na prezentaci jasných historických faktů a odmítají jakékoli jejich mytizování nebo démonizování.

Jindřich Forejt

 • kurátor projektů věnovaných členům habsbursko-lotrinského rodu:
  - výstavy k 300. výročí narození Marie Terezie (2017),
  - doprovodné expozice o arc. Henriettě (r. Nassau-Weilburg), (2017),
  - výstavy k 100. výročí konce vlády posledního rakouského císaře, uherského a českého krále Karla I. (2018),
  - výstavy o posledním českém korunním princi Ottovi (2018);         
 • spoluautor a kurátor výstavy: „1918–2018: Katolická církev a republika“ (2018);     
 • 2005–2016 se autorsky podílel na vzniku koncepcí tematických výstav pořádaných KPR (např. o diplomatických vztazích ČSR a Rakouska v 1918–1930);
 • věnuje se přednáškové a publikační činnosti (se zaměřením na členy rakouského arcidomu od 2. pol. 18. st. do roku 1918);  
 • pro Českou televizi a některá periodika se angažuje jako královský komentátor a expert v oblasti státního ceremoniálu a dipl. protokolu;
 • spolupracuje s Národním muzeem v Praze, VHÚ v Praze a NPÚ.

Josef Kořenek

 • organizátor tradičních velehradských slavností k uctění Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje;
 • tajemník projektu „Dny lidí dobré vůle“ (od r. 2000 na Velehradě);
 • poradce olomouckého arcibiskupa;
 • organizátor projektu „Paschalia Olomucensia“;
 • spoluautor a kurátor výstavy: „1918–2018: Katolická církev a republika“;  
 • propagátor vojenské historie a tradice, jeden z organizátorů od 2013 každoročně konané velehradské „Modlitby za vlast“;
 • iniciátor vzniku „Vojenského muzea Loučka-Pearl Harbor“, autor koncepce muzejní expozice;
 • pořadatel „Festivalu vánoční hudby v Olomouci“; 
 • zkušený pořadatel kulturních akcí, přednášek, konferencí,  festivalů, recitálů a koncertů;
 • olomoucký patriot.

Rufolf JanProjekt připomínající osobnost kardinála-arcibiskupa Rudolfa Jana byl předložen olomouckému arcibiskupovi Mons. Janu Graubnerovi a jím v listopadu roku 2018 odsouhlasen. Arcibiskupství olomoucké převzalo nad projektem čestnou garanci a patronát. Z jeho pověření se pak autoři obrátili na vedení statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje, Univerzitu Palackého v Olomouci a další instituce a představitele veřejného života. Z osobního jednání vzešel následně návrh konkrétní spolupráce, který je promítnut v tomto dokumentu.

Na podnět Mons. Jana Graubnera došlo také k vytvoření čestného výboru pro oslavy jubilea, který celý projekt zaštiťuje. Nositelem autorské licence předkládaných projektů je za ideové tvůrce/autory Petarda Production a.s.